Perception of Reality
Curated by Marina Mors
1 - 4 February 2023

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.
Responsive image
Installation view.

Responsive image
Installation view.

English:

An exhibition in collaboration with our assistant Marina Mors. This group exhibition featuring ten artists based in Copenhagen gives Marina Mors the opportunity to curate according to her own curatorial interests. The exhibition creates space for younger artistic voices and more established practices to be shown in interplay with each other, chosen by Marina Mors as a prologue to her upcoming project, which will embrace local artists in Copenhagen on an online platform. The event will be held over four days, during which the works will be for sale. The works encompass, for example, a poetry collection, photography, sculpture, NFTs and 3D animation. Perception of Reality is progressively feminist and at the same time dark and sombre. The exhibition asks questions about, reflects on and examines sexuality, gender and social norms.


About the works

Madeleine Andersson contributes with a collage that was part of a newspaper piece which researched ”petrosexuality”; a theoretical frame for reconsidering our dependence on non-renewables through language characterised by pleasure, desire and sexual hierarchies. The expression encourages fantasies about the fossil industry as compulsively obsessed by penetration - with every boring or shovel that breaks through the crust. There will also be a link to a video work that explains the process.

Matilde Søes Rasmussen presents a selection of images from the photo book Unprofessional. Through photography Matilde Søes Rasmussen explores her time as a professional model in Asia. After having spent more than a decade in the industry, she is now turning her attention to its power structures, beauty ideals and objectification. Unprofessional is a playful and crushing book that moves between documentary and fiction, performance and real life, wherein Rasmussen uses her own body to investigate how these structures impact her self-image and identity.

In Miglė Vyčinaitė's works the viewer is presented with an extract from a 3D animated video. Extracts of the sequences are shown as still images that represent various scenarios regarding myths, beings, nature and magical materialism.

Tristan Seholt's artistic practice centres on icons and symbols from popular culture, as well as studies of materials and a curiosity about objects and their creation. He often works with objects he encounters in the cityscape, which in his eyes bear off-kilter elements of symbolism and/or interesting tactilities. Objects that make him want to stop, investigate, understand and document.

Olga Bruun contributes with Grammatik i praksis 1: Lommesyntaks. 'Grammar in practice 1: Pocket syntax' is about language and the language behind language. The work explores the possibilities for resistance in the workplace and proposes theft with the help of a grammatical argument. The book is published by Forlaget OVBIDAT.

Sylvester Vogelius and Emil Grüner's transdisciplinary practice is focused on concepts about queer identity, adaptation and community filtered through sculptural interventions, installations and text. Often including personal effects, micro-organisms, and found materials, their sculptures and installations engage in critical resistance to the way subjectivity is formalised and assimilated. They are e.g exhibiting the work Barking, a photo folded around the edge of a door to another room. Inspired by the Kuleshov Effect - a film editing effect invented by Soviet filmmaker Lev Kuleshov - a mental phenomenon in which the audience derives more meaning from the interaction of two back-to-back shots than from one shot in isolation.

As a digital artist, Spøgelsesmaskinen explores, through his minimalist compositions, our relationship to the machines of the past. The atmosphere in the short, animated videos is dreamy and nostalgic, the objects are pixelated and always on a black background, reminding us of early user interfaces. Only now is nostalgia appearing as a topic in digital art. We don't have a long history of development in personal computing, but Spøgelsesmaskinen allows us to re-experience earlier times through his glitch aesthetic.

Laura Marie Kyster contributes a collection of texts which brings together short fiction and prose poetry. It touches on a new-born adult life that confusedly moves through psychological suffering, depression, abuse, and the loss of self. All-encompassing youthful love. The collection is written as a grotesque diary.

Pist Protta 65-69 are radically different than all previous PPs in that they form a series which was published regularly like a journal. They contain everything from an art and love agony column to various articles and academic overviews. No. 60 plays with form and content, consisting of a folder of lose content and a list of contents where you can check whether the publication contains all the elements listed. Furthermore, it is an apology for all the minor errors the have happened in the previous issues, which have been corrected. Other PP issues are also to be found in the exhibition.

Dansk:

En udstilling i samarbejde med vores assistent Marina Mors. Dette er en gruppeudstilling med ti kunstnere med base i København, hvor SixtyEight giver Marina Mors lejlighed til at kuratere efter sine egne kuratoriske interesser. Udstillingen skaber plads til at yngre kunstneriske stemmer og mere etablerede praksisser kan vises i samspil med hinanden, udvalgt af Marina Mors som et spadestik til hendes upcoming nye projekt, der skal favne lokale kunstnere i København på en online platform. Eventet foregår over fire dage, hvor der er mulighed for salg af værker. Værkerne spænder over alt fra eksempelvis en digtsamling, fotografi, skulptur, NFT og 3D animation. Perception of Reality er progressiv feministisk og på samme tid mørk og dyster. Udstillingen sætter spørgsmålstegn ved, afspejler og undersøger seksualitet, køn og samfundsnormer.

Om værkerne

Madeleine Andersson bidrager med en collage som har været en del af et avisværk med forskning i ”petroseksualitet”; en teoretisk ramme til at genoverveje afhængigheden af fossile brændstoffer gennem et sprog præget af nydelse, begær og seksuelle hierarkier. Udtrykket opfordre til fantasier om fossil industrien som tvangsmæssigt besat af penetration - med enhver boring eller skovl, der bryder gennem skorpen. Der vil være et link til et videoværk som forklarer hele processen.

Matilde Søes Rasmussen præsentere nogle eksemplarer fra fotografi bogen Unprofessional. Gennem foto, udforsker Matilde Søes Rasmussen sin tid som professionel model i Asien. Efter at have tilbragt mere end et årti i branchen, vender hun nu sin opmærksomhed mod dens magtstrukturer, skønhedsidealer og objektivering. Unprofessional er en samling af billeder der er legende og knusende, og som bevæger sig mellem dokumentar og fiktion, performance og det virkelige liv, hvor Rasmussen bruger sin egen krop til at undersøge, hvordan disse strukturer påvirker hendes selvbillede og identitet..

I Miglė Vyčinaitės værker præsenteres beskueren for et uddrag fra en 3D-animationsvideo. Der er taget uddrag fra sekvenserne til stillbilleder som repræsentere forskellige senarier af myter, væsner, natur og magisk materialisme.

Tristan Seholts kunstneriske praksis centrerer sig om ikoner og symboler fra populærkultur, samt materialestudier og en nysgerrighed på objekter og deres tilblivelse. Han arbejder ofte med objekter han møder i bybilledet, som, i hans øjne, bærer skæve elementer af symbolik og/eller interessante taktiliteter. Objekter der giver ham lyst til at stoppe op, undersøge, forstå og dokumentere.

Olga Liva Bruun bidrager med Grammatik i praksis 1: Lommesyntaks. Grammatik i praksis handler om sproget og sproget bag sproget. Værket undersøger mulighederne for modstand på arbejdspladsen og foreslår tyveriet vha. et grammatisk argument. Bogen er udgivet på Forlaget OVBIDAT.

Sylvester Vogelius & Emil Grüners tværfaglige praksis som Grüner Vogelius beskæftiger sig med begreber om queer identitet, tilpasning og fællesskab filtreret gennem skulpturelle interventioner, installationer og skrift. Ofte inklusive personlige genstande, mikroorganismer og fundne materialer, engagerer deres skulpturer og installationer en kritisk modstand mod den måde, subjektivitet formaliseres og assimileres. De udstiller fx værket Barking, et foto foldet omkring en dørkant til et andet rum. Inspireret af Kuleshov Effect - en filmklipning effekt opfundet af den sovjetisk filmmager Lev Kuleshov - en mental fænomen hvor beskuerne får mere mening ud af interaktionen mellem to ryg-til-ryg billeder en et billede for sig selv.

Som digital mediekunstner, undersøger Spøgelsesmaskinen gennem sine minimalistiske kompositioner vores relation til fortidens maskiner. Stemningen i de korte, animerede videoer er drømmeagtig og nostalgisk, objekterne er pixelerede og altid på sort baggrund og vækker minder om tidlige brugerflader. Det er først nu at nostalgi optræder som et tema i digital kunst. Vi har ikke en lang udviklingshistorie inden for personlige computere, men Spøgelsesmaskinen lader os genopleve tidligere tider gennem sin glitchede æstetik.

Laura Marie Kyster bidrager med en tekstsamling, der sammensætter kortprosa og prosadigte. Den berører et nyfødt voksenliv, der forvirret bevæger sig rundt i psykisk lidelse, depression, misbrug, og at miste sig selv. Altopslugende ungdomskærlighed. Tekstsamlingen er skrevet som en grotesk dagbog.

Pist Protta 65-69 er radikalt anderledes end alle de forrige PP'er da det er en serie der udkom som en regelmæssige tidsskrift. Det rummer alt fra kunst og kærligheds-brevkasse, diverse artikler og faglige oversigter. I nr. 60 ser man leg med form og indhold - den består af en papmappe med løst indhold, hvor man finder en omfangsliste, hvor man kan kontrollere, om udgivelsen indeholder alle de elementer, der er oplistet herpå. Derudover er det en undskyldelse for alle småfejl der har fundet sted gennem de forrige udgivelser, hvorefter de er blevet rettet. Andre numre af PP er også til at finde i udstillingen.